Synergy Accessibility Tips Chế độ trợ năng

Kích hoạt tài khoản chính

 

Vui lòng trả lời (các) câu hỏi sau trước khi tiếp tục.
Trước đây bạn có từng là người giám hộ cho học sinh ở bất kỳ trường nào trong Khu Học Chánh Victor không? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Học sinh mà bạn sẽ đăng ký hiện đang theo học tại bất kỳ trường nào trong Khu Học Chánh Victor? - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trước đây học sinh này đã được ghi danh vào trường nào trong Khu Học Chánh Victor không?